SVB 1 - SCALA 2

SVB 2: im Schnee ... 

Paloma 2 - SVB 1

SVB 2: Sieben Punkte ... 

SVB 1 - Berne 1