SVB 2: Diesmal gegen ...  

Condor 2 - SVB 1

SVB 2: Verdient, aber ...  

SVB 1 - SCALA 2

SVB 2: im Schnee ...