SVB 1 - Lokstedt 1

SVB 2 - Bramfeld 3

Das SVB-Interneherrenhimmelfahrtsturnier 2014 steht!!!

Poppenbüttel - SVB 1

Ilinden - SVB 2